เครื่องดักฟังจิ๋ว อุปกรณ์สำหรับสายลับจับกิ๊ก

วิญญาณเป็นของสูงและถูกห่อหุ้มด้วยส่วนประกอบอื่น ๆ จนไม่มีใครแลเห็นหรือถูกต้องได้ วิญญาณมีความลามารถมากแต่จะทำอะไรได้ก็แต่ของสูงๆ ที่เกี่ยวกับวิญญาณด้วยกัน จะลงมาทำงานตาๆ ไม่ได้ลำหรับงานตาๆ ดวงจิตต้องจัดการทำแทนทั้งลิ้น วิญญาณเป็นเหมือนองค์พระเจ้าแผ่นดิน ที่ต้องทรงดูแลและทำงานแต่ในส่วนที่สูง ถ้าลำหรับงานตํ่าๆ ก็ต้องให้เลนาบดี คือ  เครื่องดักฟังราคา ดวงจิตจัดการแทนไป แต่การงานที่ดวงจิตทำแทนไปนั้น จะเป็นงานสูงหรืองานตํ่าก็ตามผลของการงานนั้นจะคืเลวอย่างไรวิญญาณต้องรับเอาทั้งลิ้น เหมือนอย่างองค์พระเจ้าแผ่นดินซึ่งต้องทรงรับผิดขอบในกิจการที่เลนาบดิของพระองค์จัดทำไป จะดิเลวอย่างไร ความรับผิดชอบก็ตกอยู่แก1พระองค์ ถึงแม้ว่ากิจการนั้นๆ พระองค์จะมืได้ทรงรู้เห็นด้วยในเวลาที่ทำไปก็ดิเนื่องจากที่เขาเปรียบวิญญาณเหมือนพระเจ้าแผ่นดินเขาจึงได้เปรียบตัวมนุษย์เหมือนอาณาจักรอันหนึ่ง ความรู้ลึกของร่างกายตามปกติก็เหมือนอย่างความรู้สึกของพลเมืองทั่วไป ซึ่งไม่มืโอกาลจะได้เห็นองค์พระเจ้าแผ่นดินไปทุกด้านและไม่สามารถจะทราบได้ว่าพระเจ้าแผ่นดินได้ทรงทำ อุปกรณ์นักสืบ อะไรบ้างดังนี้ฉันใดความรู้สึกตามธรรมดาของเรา

 

ก็ไม่สามารถจะทราบได้แน่ว่าวิญญาณของเราเป็นอย่างไร หรือกำลังทำอะไรอยู่บ้างถ้าพระเจ้าแผ่นดินจะออกนอกพระราชอาณาจักรเพื่อเสด็จไปทางไหนจะทรงเอาพลเมืองทั้งแผ่นดินไปด้วยไม่ได้ ต้องทรงนำไปแต่เฉพาะข้าราชบริพารที่ข้างเคียงและปล่อยให้เสนาบดิรักษาการอยู่ทางนี้ ส่วนทางโน้นวิญญาณจะไปทำอะไรบ้าง ดวงจิตเองก็ไม่มืทางจะทราบ และไม1มีหน้าจะทราบเพราะเป็นกิจการส่วนตัวของวิญญาณ  ในสภาพที่มนุษย์เป็นอยู่อย่างนี้ ดวงจิตดวงเดียวเป็นผู้รู้สึก เป็นผู้จัดการทำการต่างๆ ดวงจิตต้องรับภาระอันหนักยิ่ง  เครื่องดักฟังระยะไกล ในอันที่จะทำงานให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ร่างกายและวิญญาณ เพราะฉะนั้น ดวงจิตจึงเป็นสิ่งสำคัญลำหรับพวกวิญญาณเหมือนหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงมีความจำเป็นจะต้องเลือกเสนาบดีที่สามารถจริง ๆ ฉะนั้นเบื่อร่างกายทรุดโทรมลง  เครื่องบันทึกเสียง โดยความ ชรา พยาธิมาเบียดเฮยน ก็เหมือนหนงช้าศึกมารนบบุ่งอาณาจักรดวงจิตชี่งเบีนเลนาบดัจะต้องจัดการต่อสู้ ถ้าสู้โม่ใต้ร่างกายแตกดับ ดวงจิตก็พลอยดับโม่ต้วย ส่วนวิญญาณก็ต้องออกจากอาณาจักรโม่ด้วยจนกว่าจะโต้อาณาจักรครองโหม่ หรือโม่รวมกันอยู่ในโลกอันสูงสุดชี่งบีแต่วิญญาณเลวยสุฃอยู่ตลอดกาลในทางพระพุทรศาสนาVองเรา เรามีคำว่าปุถุชน หมายความว่า คนที่ยังหนาแน่นไปด้วยกิเลส ยังไม่สามารถจะมองเห็นธรรมเห็นทางคับทุกข์ หริอเห็นนิพพานได้ ในลัทธิโยคีเขาก็มีปุถุชน คือคนที่ยังไม่สามารถจะมองเห็นความเป็นไปของวิญญาณ

 

ในทางพระพุทธศาสนาของเรา นิพพานเป็นชั้นสูงสุดฉันใด ในลัทธิโยคี การมองเห็น ความเป็นไปของวิญญาณก็เป็นชั้นสูงสุด ฉันนั้น ผู้ที่สำเร็จวิชขาในชั้นสูงสุดของเขา ย่อมลามารถจะเข้าถึงวิญญาณ รู้ความเป็นไปของวิญญาณ และสามารถทำการติดต่อกับวิญญาณของตนหริอของคนอื่นๆ ได้ ใครที่ทำได้ดังนั้น ก็เท่ากับสำเร็จพระอรหันต์ในทางพระพุทธศาลนาของเราตราบใดที่มนุษย์ยังมิใต้บรรลุวิชชากึงVนบนมนุษย์ก็ไม่ทราบว่าวิญญาณVองตนเป็นอย่างโรไม่ทำอะไรบ้างมีความต้องการอะไร

 

เครื่องดักฟัง