วิธีจับผิดแฟนด้วยเครื่องดักฟังและติดตามอย่างแนบเนียน

7. สำนักแห่ง “ติล” : สันติอโศกสมณะโพธิรักษ์และสำนักสันติอโศก    ครั้งหนึ่งเคยเป็นตัวแทนทางด้าน “ติล” ของพุทธศาสนาในสังคมไทย พระโพธิรักษ์ซึ่งบวชในสายธรรมยุตในปี พ.ศ. 2513 และเหล่าสานุติษย์ ได้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด โดยการฉันอาหารมังสวิรัติเพียงวันละมื้อและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเมื่อตัดสินจากมาตรฐานของท่าน พระภิกษุสงฆ์ส่วนใหญ่ในคณะสงฆ์ไทยอยู่ตํ่ากว่าระดับความบริสุทธี้ทางติลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดไว้  เครื่องดักฟังระยะไกล พระ-โพธิรักษ์จึงได้วิพากษ์วิจารณ์ความย่อหย่อนในพระธรรมวินัย ความเชื่อที่งมงายและลัทธิบริโภคนิยมของพระสงฆ์ส่วนใหญ่ อีกทั้งยังวิพากษ์วิจารณ์ความลุ่มหลงในการเสพสุข การฉ้อราษฎร์บังหลวง และความรุนแรงของสังคมไทยอีกด้วยกล่าวโดยรวม สันติอโศกสนับสนุนการตีความของพุทธศาสนาฝ่ายปฏิรูปพระโพธิรักษ์ได้นำเอาระบบเหตุผลนิยมอันเป็นสิงที่ร่วมกันอยู่ในหมู่พระภิกษุฝ่ายปฏิรูป ไม่ว่าจะเป็นพุทธทาสภิกขุหรือพระธรรมปิฎก มาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั้งในแง,ของหลักพุทธศาสนาและความบรีสุทธิ้ทางติลธรรม แต่การตีความพุทธศาสนาของท่านนั้นบางครั้งก็คลาดเคลื่อนไปจากพระไตรปิฎก เช่นคำสอนที่ว่าพระอรหันต์ยังคงสามารถกลับมาเกิดใหม่ได้อีกถ้าหากต้องการและพระอรหันต์กับพระโพธิสัตว์โดยสาระสำคัญแล้วไม่แตกต่างกัน เป็นต้นในข้อที่พระภิกษุฝ่ายปฏิรูปปฏิเสธการตีความทางอภิปรัชญาของพุทธศาสนาของชนชั้นปกครองนั้น  ดักฟังเสียง พระโพธิรักษ์!ปไกลยิ่งกว่านั้นอีกชั้นหนึ่ง โดยการที่ท่านได้ปฏิเสธพุทธศาสนาของซนชั้นปกครองในระดับองค์กรและสถาบันอีกด้วยทำให้ท่านถูกมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของการปกครองคณะสงฆ์ไทยการที่ท่านประกาศตนเป็นอิสระจากการปกครองของคณะสงฆ์ในปีพ.ศ. 2518 นั้น ในที่สุดแล้วเป็นสิงที่รัฐและคณะสงฆ์ของไทยไม,อาจยอมรับได้ พระโพธิรักษ์และสำนักสันติอโศกจึงถูกปราบปราม ด้วยการบังคับให้ลาสิกขาบทและถูกกล่าวหาด้วยข้อหาต่าง ๆ เครื่องดักฟังราคาถูก พระโพธิรักษ์ต้องต่อสู้คดีในชั้นศาลถึง 3 ศาล รวมเวลา 9 ปี และศาลฎีกาได้ตัดสินให้ท่านและสานุติษย์แพ้  ความในที่สุด,4 สมณะโพธิรักษ์และสานุศิษย์ยังคงปฏิบัติภารกิจในทางศาสนาตามความเชื่อของตนต่อไปด้วยการครองผ้าขาว (แทนการครองผ้าสีกลักมาแต่เดิม) สำนักสันติอโศกนับได้ว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นตัวแทนพุทธศาสนาฝ่ายปฏิรูปของชนชั้นกลาง กลุ่มที่ไม่พอใจต่อระบบที่เป็นอยู่ของสังคมไทย แม้ว่าปัจจุบันจะถูกทางราชการตีตราว่าเป็นลัทธินอกพุทธศาสนาก็ตาม2. สำนักแห่ง “สมาธิ" : พุทโธ ยุบหนอ-พองหนอ ธรรมกายและการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวสำนักกรรมฐานที่เป็นตัวแทนในเรื่อง '‘สมาธิ” ของพุทธศาสนาของไทยในปัจจุบัน มีอยู่ด้วยกันอย่างน้อยสีสายคือ สาย “พุทโธ’’ ซึ่งมีอาจารย์มั่น14คดีนี้อัยการเป็นโจทย์ยื่นฟ้อง 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2532ในข้อหาล่วงละเมิดพระธรรมวินัย    และขัดคำลังมหาเถรสมาคมที่ให้สีกภายใน7 วัน  อุปกรณ์ดักฟังโทรศัพท์  ครั้งที่สองเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2533 ในข้อหาแต่งกายเลียนแบบสงฆ์ศาลชั้นต้นได้ตัดสินเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2538 คดีละเมิดพระธรรมวินัยและขัดคำลังมหาเถรสมาคมที่ให้สีกภายใน 7 วัน โดยให้จำคุก    “อดีต'’พระโพธิรักษ์เป็นเวลา 6 เดือน ส่วนคดีแต่งกายเลียนแบบสงฆ์ ให้จำคุก'‘อดีต” พระโพธิรักษ์เป็นเวลา 66 เดือน ส่วนพวกอีก 79 คนให้จำคุกคนละ3 เดือน แต่ทั้งหมดให้รอลงอาญาเป็นเวลา 2 ปีพระโพธิรักษ์กับพวกได้ยื่นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ตัดสินเมื่อวันที่ 19 มีนาคมพ.ศ. 2540 คดีละเมิดพระธรรมวินัย และขัดคำลังมหาเถรสมาคมที่ให้สืกภายใน7 วัน ยืนตามศาลชั้นต้นโดยให้จำคุก ‘'อดีต” พระโพธิรักษ์เป็นเวลา 6 เดือนรอลงอาญา 2 ปี และตัดสินเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2540 คดีแต่งกายเลียนแบบสงฆ์ ให้จำคุก “อดีต'’ พระโพธิรักษ์เป็นเวลา 54 เดือน สาวกชายคนละ3 เดือน โดยรอลงอาญา 2 ปี ส่วนสาวกหญิงยกฟ้อง (เพราะแต่งกายเหมิอนกับพระภิกษุในประเทศพม่า จึงไม่เป็นความผด)พระโพธิรักษ์กับพวกได้ยื่นฎีกาอีก ศาลฎีกาตัดสินเมื่อวันที่ 16 กันยายน2541 ยืนตามศาลอุทธรณ์ ให้จำคุก ‘'อดีต” พระโพธิรักษ์เป็นเวลา 54 เดือนสาวกชายคนละ 3 เดือน โดยรอลงอาญา 2 ปี ทู่ริทตุ่โต เป็นผู้ก่อตั้ง สาย “ยุบหนอ-พองหนอ’’ ซึ่งพระพิมลธรรมได้นำมาเผยแพร่จากประเทศพม่า สาย ‘‘ธรรมกาย” ซึ่งมีหลวงพ่อสด จนฺทสโรแห่งวัดปาก'นาเป็นผู้ริเริ่ม และสาย การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว” ซึ่งมีหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ เป็นผู้แนะนำสั่งสอนเป็นครั้งแรก

 

เครื่องดักฟังจิ๋วไร้สายราคาถูก

Write a comment

Comments: 0