เครื่องดักฟังข้างห้อง กับ ข้อควรรู้ก่อนการใช้งาน 1

ในทางตรงกันข้าม ความสุขทางจิตวิญญาณจะทำให้ความต้องการทางวัตถุลดน้อยลง คงไม่ต้องสงสัยเลยว่าความคิดทางจิตวิญญาณเป็นสิงที่จะสามารถเยียวยาวิกฤติการณ์ทางสังคมได้ คำถามอยู่ที่ว่าจะทำได้อย่างไร?เมื่อพิจารณาถึงปรากฏการณ์ที่กำลังปรากฏอยู่ในเวลานี้ พระพุทธศาสนาเรียกอีกอย่างได้ว่าเป็น “มัซเฌนธรรม” เพราะทั้งไม่อยู่ข้าง อัตตกิลมถานุโยคหรือการทรมานตนเองด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งรวมทั้งการบรีโภคน้อยเกินไป หรือไม่อยู่ข้าง กามสุขัลลิกานุโยค หรือการเสพย์ติดสุขทางเนื้อหนังที่ชัดเจนอย่างยิ่งก็คิอ พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาด้านจิตวิญญาณแต่เมื่อพระพุทธศาสนาไม่มีความเชื่อเรื่องพระเจ้าแล้ว จิตวิญญาณของพระ-พุทธศาสนาคืออะไร? ความเป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเป็นอุดมคติของพระพุทธศาสนา นิพพาน หรือภาวะการดับสินโลภะ อุปกรณ์ดักฟัง โทสะ และโมหะเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา การพัฒนาทางจิตวิญญาณทีละน้อยในทุกระดับ ไม่ว่าเร็วหรือช้าก็เป็นการสร้างพลังความเข้มแข็งได้เสมอ ความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณสัมพันธ์กับการลดหรือหมดสินไปแห่งทุกข์และมีความสุขเพิ่มมากยิ่งขน ซึ่งเป็นความสุฃที่ปราศจากอันตราย หรือเป็นสุฃที่เปียมด้วยการุณยธรรม เพราะความสุขนั้นเกิดขึ้นจากความหมดไปของความเห็นแก่ตัวและความยึดมั่น ถือมั่นในตัวอันจะช่วยเอื้ออำนวยผลดีแก่บุคคลอื่นๆ ด้วยเช่นกันความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณเกิดขึ้นได้จากบุญกิริยาวัตถุ 3 ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติสำหรับฆราวาส อันประกอบด้วย ทา'น1มัย (การให้) สืลมัย (การประพฤติตามหลักธรรม) และภาวนามัย (การพัฒนาทางจิตใจ สัมมาสมาธิ)อิทธิพลพระพุทธศาสนาต่อจิตวิญญาณสังคมไทยเนื่องจากประเทศไทย ก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของวัตถุนิยม เมื่อจะพิจารณาถึงพระพุทธศาสนาและความคิดเรื่องจิตวิญญาณของสังคมไทย เราจำเป็นจะต้องมองย้อนไปที่ภูมีหลังสักเล็กน้อย    ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธในทุก ๆ ลักษณะ ทั้งในแง่รูปแบบและโครงสร้าง ในประเทศที่ค่อนข้างเล็กนี้ เรามีวัดอยู่มากกว่า 30,000 วัด มีพระมากกว่า 250,000 รูป สามเณร 100,000 รูป และกล่าวกันว่าร้อยละ90 ของประชากรนับถือศาสนาพุทธนับแต่ยุคต้นๆ ประวัติศาสตร์ของประเทศ พระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์ล้วนทรงเป็นพุทธมามกะ ก่อนกระบวนการทำให้ทันสมัย

 

พระพุทธศาสนายังมืบทบาทสำคัญในสังคมไทย โครงสร้างทางสังคมยังเป็นชุมชนเกษตรกรรมเสียเป็นส่วนมาก วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนทั้งในด้านการคักษาการรักษาพยาบาล วัฒนธรรมและความคิดทางจิตวิญญาณ  เครื่องดักฟังโทรศัพท์มือถือ สังคมเช่นนี้สามารถดำรงอยู่ได้เองเป็นระยะเวลายาวนานโดยไม่ต้องพึ่งพารัฐและรัฐบาลและรัฐเองก็ยังไม่ได้เป็นผู้กำหนดทิศทางนโยบายทางเศรษฐกิจให้ ชุมชนต่าง ๆก็ได้รัปการช่วยเหลือจากพระพุทธศาสนาให้อยูในภาวะสมดุลได้มากบ้างน้อยบ้างตามสมควรถึงแม้ว่าฆราวาสชนจะไม่ค่อยมีการคักษาคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งนัก พวกเขาก็ยังได้รับอิทธิพลผ่านวัฒนธรรมทางวัตถุต่างๆ ที่เนื่องด้วยความคิดทางจิตวิญญาณอันปรากฏอยู่ทุกๆ ที่ ทั้งที่เป็นวัด พระ-พุทธรูปและพระเจดีย์ การทำบุญตักบาตรทุกเช้า และประเพณี พิธีกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพระสงฆ์และ วัดในชีวิตประจำวัน ล้วนมีความหมายในด้านการยกระดับทางจิตวิญญาณ ไม่ต้องสงสัยเลยว่า การปฏิบัติสัมมาสมาธิได้ช่วยให้ปัจเจกบุคคลหลุดพ้นมามากแล้ว และพวกเขาก็ได้บรรลุซึ่งอุดมคติสูงสุดของพระพุทธศาสนาในด้านจิตวิญญาณพระพุทธศาสนาที่เข้มข้นรวมทั้งวัฒนธรรมท้องถิ่นได้มีอิทธิพลต่อการก่อร่างบุคลิกภาพของคนไทย แม้ว่าบุคลิกภาพของคนไทยจะมีลักษณะผสมผสาน เครื่องดักฟังจิ๋ว  แต่ในบางลักษณะก็อาจคุยได้ว่าเป็นบุคลิกภาพที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคลิกภาพของคนไทย โดยทั่วๆ ไป จะประกอบด้วยความเมตตาความเป็นมิตร และความไม่ยึดติดหรือความปรับตัวยืดหยุ่น ไม่เคยเลยที่ททับจิทญญแนศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี  

 

คนไทยจะถูกมองว่า เป็นพวกมีความคิดแบบแยกพรรคแยกพวก ชงโดยทั่วไปแล้ว กิตติศัพท์เรื่องการมีไมตรีจิตมิตรภาพและความเปิดเผยในด้านวัฒนธรรมก็เป็นที่รู้จักกันดีของคนทั่วไป ศาสนาอื่นๆ เช่นศาสนาฮินดู อิสลามซิกช์ และคริสต์ ถึงแม้จะมิความขัดแย้งที่ต้องเผชิญในการเผยแพร่ทั่วไปในที่ต่างๆ แต่ก็ได้รับการยอมรับจากสังคมไทย  เครื่องติดตามตัว และพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงเป็นพุทธมามกะได้ทรงดำรงพระองค์ในฐานะเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกส่งเสริมให้คนจากลัทธิศาสนาต่าง ๆ กัน สามารถอยู่ร่วมกันโดยสันติในสังคมไทยประเทศไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤติการณ์สำคัญ 2 ประการ ซึ่งไม่ใช่เป็นเพราะโชคช่วย หากเป็นเพราะคุณูปการจากบุคลิกภาพของคนไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากความคิดทางจิตวิญญาณของพระพุทธศาสนาประการแรก คือ ลัทธิส่าอาณานิคมของตะวันตก ซึ่งได้ครอบงำประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศ ยกเว้นประเทศไทยประการต่อมา คือ การแพร่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคนี้ตามทฤษฎีโดมิโน ประเทศไทยไม่น่าจะรอดพ้นไปได้ แต่เราก็สามารถผ่านพ้นมาได้ และทำได้อย่างงดงามด้วย

 

เครื่องดักฟังระยะไกล

Write a comment

Comments: 0