อำนาจทางตะวันตกได้มีผลกระทบเกี่ยวกับเครื่องดักฟังเป็นส่วนใหญ่

ผู้รู้ทั้งทางฝ่ายตะวันออกและตะวันตก ต่างพยายามค้นหาอำนาจสูงสุดของธรรมชาติ ว่าจะมีลักษณะเช่นใด มาตั้งแต่โบราณกาลฝ่ายตะวันตก เริ่มต้นด้วยอำนาจของพระเจ้า เป็นอำนาจผู้สร้างธรรมชาติและมนุษย์ ต่อมามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลายเป็นอำนาจของพลังงานสามรูปแบบ ที่สัมพันธ์กับรูปวัตถุ และกลายเป็นความเชื่อในการกำเนิดจักรวาล โลก ชีวิต มนุษย์ ตามสากลโลกฝ่ายพุทธ เชื่อว่า “ริทัปปัจจยตา” เครื่องดักฟังราคา เป็นอำนาจสูงสุดตามธรรมชาติ เป็นอำนาจที่สร้างสังขตธรรม ได้แก่ จักรวาล โลก ชีวิตมนุษย์ รวมทั้งอสังขตธรรม เช่น รูป จิต เจตสิก นิพพาน เป็นด้นสรุปว่า อิทัปปัจจยตาเป็นอำนาจสูงสุดในสิ่งที่โลกสากลรู้และที,ยังไม,รู้ “อิทัปปัจจยตา” เป็นอรรกถาของฟานพุทธทาสภิกขุชุดธรรมโฆษณ์” ที่เป็นเล่มที,ได้รับการยกย่องว่า คนไทยควรอ่านข้าพเจ้าได้เขียน “อิทัปปัจจยตา” โดยเขียนให้สัมพันธ์กับชีวิตทันสมัยพิมพ์โดยสุขภาพใจ, พ.ศ. ๒๕๔๘, ๓๖๐ หน้าทบกวนทฦษฎีบทของอิกปปัจจย่ตาโดยพยัญชนะ “ความมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัย ดักฟังไร้สาย สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น’’โดยอรรถะ “ทุกสิ่งเป็นปัจจัยแห่งการเกิดและการดับ เมื่อปัจจัยแห่งการเกิดและการดับมีแก่สิ่งใด สิ่งนั้นก็เกิดขึ้นและมีอยู่ เมื่อไม่มีปัจจัยแก่สิ่งใด สิ่งนั้นก็ไม่มีอยู่หรือดับ”อิฑัปปัจจยตามีอยู่สองประเภท ทั้งคู,ต่างเป็นอสังขตะ หรืออิทัปปัจจยตาที่นำไปสู่จุดหมายปลายทาง คือ อสังขตะ และอิทัปปัจจยตาที่วนเวียนอยู่ในฝ่ายสังขตะเท่านั้นแต่อิทัปปัจจยตาที่มีอำนาจอยู่ทั้งสองกระบวนการ ต่างมีลักษณะ


เป็นอสังขตะ คือมีอยู่เองโดยไม่มีใครสร้าง เป็นแม่บททั้งหลายที่เกี่ยวกับสังขตธรรม และเป็นกฎแม่บทแห่งวิวัฒนาการรวมทั้งการเกิดขึ้นและการดับไปแห่งทุกข์ ผู่ไม่รู้จักอิทัปัจจยตาจะหลงยึดส่วนใดส่วน
หนึ่งของทุกข์เป็นตัวเราหรือของเราจากหนังสือ ดักฟังในรถยนต์ “ริทัปปัจจยตา” ที่ข้าพเจ้าเขียนขึ้น เพื่อให้ผู้อ่านสามารถสะกัดปรมัตถสัจจะ ธรรมที่มีแต่คุณ ธรรมนี้เมื่อปรากฏขึ้นชัดแล้ว จะช่วยไม่ให้ความคิดย้อนกลับไปกัดเจ้าของอยากชวนเชิญให้อ่าน “รทัปปัจจยตา”ในหนังสือดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ออกแบบกิจกรรมหลากหลาย
ความคิดทีไม่กัดเจ้าของ


เครื่องดักฟัง

Write a comment

Comments: 0