ความจริงที่เกิดขึ้น เราควรทำใจและยอมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางในชีวิต

ความจริงของธรรมที่อาจช่วยมนุษย์ดับทุกข์ใต้ฉับพลัน การดับทุกข์นี้ทุกคนมีสิทธิโดยพร้อมมูล ตราบใดที่ย้งมีลมหายใจ ดักฟังในรถยนต์ ตราบใดที่ยังมีพระธรรมเป็นกัลยาณมิตร”พระธรรมสูงสุด ข้าพเจ้าคิดว่า คือ “รู้” หุบปากนิ่ง พระธรรมที่สามารถวิเคราะหใต้คือ “สักแต่ว่ารู้” พระธรรมที่ได้มาอย่างยากต้องลงทุนมากมายทั้งเงินตรา ทั้งการกระทำพลีต่างๆ ก็คือ “รู้ว่ารู้” เราพุทธบริษัทน่าจะใจกว้างที่สุด ยอมรับได้ทั้ง ๓ รูปแบบ นี่คือความเห็นของข้าพเจ้ารากเหง้าแห่งทุกชทุกข์เปีนสิ่งที่ควรกำหนดรู้ แต่การที่บุคคลจะกำหนดรู้ทุกข์ได้ก็จะต้องรู้จักธรรมชาติหรือรู้จ้กหน้าตาของทุกข์ผู้บัณฑิตมักเห็นต้องกันว่า มนุษย์ที่อยู่ในกองทุกข์กลับมองไม่เห็นว่า “สิ่งที่ตนกำลังกระทำ พูด คิด นั่นแหละคือทุกข์”ความไม่รู้จักธรรมชาติของทุกข์ ทำให้เกิดความไม่เข็ดหลาบ จึงเกิดปรากฏการณ์วนเวียนอยู่ในกองทุกข์ เครื่องดักฟังราคา  ซํ้าซากเหมือนเดิม เรียกว่า สังสารวัฏ”พุทธธรรมกล่าวว่า ความไม่เข็ดหลาบในกองทุกข์ของมนุษย์มีรากเหง้ามาจาก การตั้งจิตไว้ผิดสิ่ประการ คือหนึ่ง เห็นผิดว่า สิ่งหนึ่งงาม จากสิ่งที่ไม่งามอง เห็นผิดว่า สิ่งหนึ่งเที่ยง จากสิ่งที่ไม่เที่ยงสาม เห็นผิดว่า สิ่งหนึ่งสุข อุปกรณ์ดักฟังนำเข้า จากสิ่งที่เป็นทุกข์สี่ เห็นผิดว่า สิ่งหนึ่งเป็นตัวตน จากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตน ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่ได้ยินเปีนสามัญธรรมดา เช่น มนุษย์แสดงความชื่นซมยินดีซึ่งกันและกัน ในพิธีแต่งงาน พิธีโกนผมไฟถ้าไปแสดงความยินดีด้วยตนเองไม่ได้ก็ส่งของขวัญ ส่งบัตรอวยพรขอแสดงมุทิตาจิตในงานพิธีมงคลสมรสและในวาระเนืองจากได้สมาชิกใหม่ แมัคู่บ่าวสาวหรือผู้เริ่มเป็นพ่อแม่ก็รู้สึกตื่นเต้นยินดีกับพิธีตังกล่าว เครื่องดักฟังภาษาอังกฤษ หรือกับเหตุการณ์ตังกล่าวด้วย เบื้องหลังความยินดีพ่อแม่แทบทุกคนจะใจหายใจควาก่อนการคลอดของบุตร (หนึ่ง) การกำเนิดนั้นจะนำความปลอดภัยแก่แม่และลูกหรือไม่ (สอง) ทารกจะมีอวัยวะครบสมบูรณ์ไหม (สาม) สุขภาพของทารกจะเป็นอย่างไร (สี่)หน้าตาผิวพรรณเล่า (ห้า) บางคนอยากได้เพศชายแต่กลับกำเนิดทารกเพศหญิง (หก) ค่าใช้จ่ายในการทำคลอด และปัญหาอื่นๆ อีกมาก ทั้งๆ ที่การกำเนิดก่อความทุกข์นานัปการ แต่ทว่าน้อยคนจะคิดถึงความเป็นจริงกลับแสดงความชื่นชมยินดีในการเกิด ทั้งๆ ที่การเกิดนำภาระอ้นหนักมาสู่บุคคลที่เป็นพ่อแม่ เป็นภาระที่มากมายและยาวนาน


เครื่องดักฟัง

Write a comment

Comments: 0