ติดตามอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องที่ทันสมัย

๕. ท้ายที่สุดนี้ ท่านพุทธทาสภิกขุแห่งสวนโมกขพลารามได้ให้อรรถกถาที่แสดงว่า ย้งมีปรมัตถธรรม ที่ปรากฏ'เครื่องติดตามโทรศัพท์มือถือ ในพระไตรปิฎกที่ยังมิได้รับการเอาใจใส่ หรือพูดถึงหรืออ้างถึง หรือนำไปใชให้กระจายอย่างที,ควร ท่านพุทธทาสภิกขุได้เริมต้นให้ไว้แทบทุกเรื่องของปรมัตกธรรม ท่านได้แสดงอรรถ เช่น นิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ รวมทั้งสุญญตาธรรม ไกวัลยธรรม และ “ธรรมะเก้าตา”จนนักปรัชญาตะวันตกเรียกท่านว่า ท่านนาคารขุนคนที่สอง มันไม่ธรรมดาเลยที่สังคมไทยทิ้งเพชรนํ้าเอก ที,เป็นประโยชน์แกไขปัญหาของคนทุกคนและของโลกได้ ปัญญาซนหรือนักบวชน้อยคนพูดถึงสิ่งที่เป็นปรมัตถ์นี้ ข้อนี้นับว่าเป็นความไม่ธรรมดาอีกอย่างหนึ่งในสังคมไทยประโยชน์และโทษของการเป็นทาสสากลสมมติทุกอย่างมีสมบัติเป็นทวิภาวะ เป็นของคู่ บุคคลใช้ให้เกิดประโยชน์หรือเกิดโทษได้ ขึ้นกับสติปัญญาของผูใช้อารยธรรมตั้งแต่โบราณกาลจนถึงโลกากิวัตน์ เป็นสมมติ เป็นของคู่ มีขึ้นมีลง เกิดขึ้นแล้วดับไป ไม่เว้นแม้แต่พระไตรปิฎกทั้งของเถรวาทและของมหายานคดไห้เป็น... เครื่องติดตามในรถยนต์ เดึ่ยวเห็นเองประวัติความระหกระเหินของพระไตรปิฎกนั้น ท่านผู้รู้ย่อมชาบซึ้งใจดี แต่เราก็เชื่อว่า ถึงอย่างไรอริยสัจสี่ ย่อมเป็นอมตธรรม ใครจะเชื่อและไม่เชื่ออริยสัจสี่ก็คงสัจจธรรมเช่นนั้นเองพูดเช่นนี้ถ้าโลกาภิวัตน์ขื้นสมองจะไม่ชอบเลย เพราะพูดแล้ว ติดตามออนไลน์ ไม่ช่วยหาทางออกให้ด้วยในกระบวนอริยสัจสี่นั้น ท่านผู้รู้กล่าวว่า นักวิทยาศาสตร์หรือศาสดาของทุกศาสนา รู้ตรงกัน ๓ ข้อ คือรู้ว่ามีทุกข์อยู่ จึงพยายามหาความรู้ช่วยโลกดับทุกข์ นอกจากนี้ก็ยังเชื่อเรื่องความว่างมีอยู่สิ่งที,เป็นเอกสักษณ[ดดเด,นของพระสัพพ'ญฌูเจ้า คือ ทรงปฏิเสธการสุดโต่งทั้งทางวัตถุและทางจิต ทรงเสนอทางสายกลางเป็นถุศโลบายที่จะอยู่กับโลกสมมติ กล่าวคือทางสายกลางจะทำให้การใช้ชีวิตในโลกเป็นไปได้อย่างมีทุกข์น้อยที่สุทางสายกลางจึงเป็นศิลปะการดำรงชีวิตที่สูงสุดของมนุษย์ทางสายกลางเป็นนามธรรม ไม่ได้แปลว่ากึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด เครื่องติดตามราคาถูก หรือกึ่งกลางพื้นที่ทางสายกลางประเมินได้จากการไม่สุดโต่ง ความสุดโต่ง ประเมินได้จากการติดยึดการยึดติดของมนุษย์มีสองประการ ถ้าชอบก็เพียรให้ได้มา ถ้ไม,ชอบก็โยนทั้ง พุทธศาสนาไม่ปฏิเสธการพัฒนาวัตถุ และก็ไม่ใช่ศาสนาแห่งจิตอุดมคติ ทางสายกลางจึงเป็นศิลปะการอยู่กับความจริงอยู่โดยไม่ติดยึด คือไม่ผูกพันและไม่โยนทั้ง ไม่วับและไม่ปฏิเสธคิดอย่าง


เครื่องติดตามไร้สาย

Write a comment

Comments: 0