สัญญาณแต่ละอย่าง จะมีเวลากำหนดไว้ และระยะการรับฟัง

บุญกุศล ที่ทำให้เพิ่มพูนบุญกำไรทั้งสิ้น อันที่จริง คือ อัธยาศัยอันเอื้อเพิ่อของคนสยามที่ติดต่อมาแต่โบราณโอ. รักษาศีล คือ รักษากายวาจาให้เป็นปกติการที่คนไทยขี้อาย ไม่กล้าแสดงตนท่ามกลางสาธารณะ ไม่กล้ากรีดร้องก้องตะโกนเครื่องดักฟังราคาเหล่านี้อาจเป็นผลจากความเชื่อว่า ความปกติของอารมณ์ คือ ความเป็นผู้มีศีลโดยสภาวธรรม การมีสติสัมปชัญญะ รู้ตัวเสมอเมื่อทำ พูด คิดเซ่นนี้เรียกว่ามีศีล ครั้นเมื่อเรามิไต้สนใจแกสติ และยังมีพฤติกรรมเลียนแบบตะวันตก แสดงอารมณ์กู่ร้องต้องตะโกนด้วยความชอบใจและไม่ชอบใจ ทำให้ความเป็นปกติกลายเป็นผิดปกติไปโดยปริย้ต (โดยทฤษฎี) เรามักจะท่องจำก้นไต้ว่า


ศีลข้อที่หนึ่งคือ การห้ามฆ่าสัตว์


ศีลข้อที่สอง คือ ห้ามสักทรัพย์


ศีลข้อที่สาม คือห้ามผิดลูกผิดเมียสามีผู้อื่น


ศีลข้อที่สี่ คือ ห้ามพูดปด


ศีลข้อที่ห้า คือห้ามดื่มสุรา สารเสพติดให้โทเพราะปริยัติกล่าวไว้ห้วนสั้นเช่นนี้ ทำให้คนจำนวนมากคิดว่าตนมีศีลห้าที่ไม่บกพร่อง แท้ที่จริงขอบเขตของศีลห้าต้องได้รับการอธิบายให้กว้างขวางขึ้น ตามความซับช้อนของวิถีชีวิตที่เพิ่มทวีขึ้นศีลข้อที่หนึ่งอุปกรณ์นักสืบเป็นปัญหามาก เช่น การตบยุง ฆ่ามด ฆ่าปลวกโดยการสั่งให้อื่นทำผิดหรือไม, รวมถึงการสั่งอาหารที่ต้องมีการฆ่าสัตว์ทั้งเป็น เช่น ปลาเผา กุ้งเผา ฯลฯ ตามภัตตาคารอาหารทะเล หรือรวมไปถึงการเลี้ยงสัตว์อย่างทรมาน เพื่อให้สัตว์เติบโตไต้ผลิตผลที่


ต้องการอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการสั่งฆ่าเป็ด ไก่ จำนวนมาก ฯลฯเหล่านี้เป็นการผิดศีลหรือไม่ ความละเอียดประณีตของศีลจึงขึ้นกับการดำรงปกติชีวิตของคน นักบวชจึงถือว่ามีศีลบริสุฑธ เพราะนักบวชไม่มีปกติชีวิตที่จะต้องทำสิ่งที่กล่าวผ่านมาศีลข้อที่สอง ก็มีปัญหาไม่ต่างจากศีลข้อที่หนึ่ง บางคนคิดว่าไม่
ไปปล้น ชิง วิ่งราวใครเลย แต่สมัยนี้สังคมซับช้อน มีการฝากเงินทำบุญมีการเรี่ยรายบอกบุญ มีการถืออภิลิทธี๋'ต่างๆ นาๆ ถืออภิสิทธิ้ว่าเป็นผู้บริหาร เป็นข้าราชการ นำของหลวงไปใช้ มีการนำงบประมาณไปใช้ผิดประเภท มีค่าคอมมิชชั่น มีค่านายหน้า ค่าใต้โต๊ะ ค่าจ่ายหลังบ้านมีการหาประโยชน์เป็นหมู่ โดยอาศัยช่องว่างเครื่องดักฟังทะลุกำแพงทางกฎหมาย มากมายเหลือที่จะจาระไนไต้ ดังนั้นบางคนมีหิริโอตตัปปะ ถือเคร่งเงินที่ไต้โดยอภิสิทขึ้ผิดเจตนา บางคนก็ถือว่าเป็นค่านิยมร่วมสมัย เรื่องนี้จึงขึ้นกับความประณีตของจิต มีคนน้อยคนที่มีความบริสุทธิ้ในศีลข้อที่สองส่วนมากได้แก่นักบวชที่ถือสันโดษจึงจะมีศีลข้อนี้บริสุทธศีลข้อที่สาม ถูกตีความให้กว้างขวางขึ้นว่า คือ เจตนาที่จะแย่งชิงของรักของผอื่น ของรักของเขาอาจเป็นตำแหน่งหน้าที่ ที่เขารอคอยศออย่างไรถูกชิงตัดหน้าเพราะเห็นแก่พรรค (พวก) เดียวกันตัดรอนโอกาสของผู้อื่นโดยเจตนาให้เขาผิดหวังดักฟังไร้สายแม้แต่เด็กนักศึกดักฟังจิ๋วษามีชีวิตนักเรียนโดยอาศัยอยู่ในหอพักเดียวกัน ประพฤติตนไม่สมควรด้วประการต่างๆ โดยไม่บอกให้พ่อแม่พี่น้องทราบ ก็เข้าข่ายผิดศีลข้อที่สามศีลข้อที่สี่ การพูดจาโฆษณาชวนเชื่อ หลอกหลวงเขาให้เขาเชื่อด้วยเล่ห์การค้านานาชนิด ขณะนี้นักศึกษาในประเทศจีนกำลังมีการประท้วงประเทศญี่ปุน ที่เขียนประวัติศาสตร์บิดเบือน ผู้คนรอดชีวิตจากสงครามจีน-ญี่ป่นยังจดจำความโหดร้ายของทหารญี่ป่น แต่ผู้เขียนเคยอ่านบันทึกของนักบวชทิเบตที่ถูกทหารจีนทรมานอย่างโหดร้าย นอกจากนี้ก็ยังฟังการฆ่าล้างเผ่าพันธุระหว่างคนเขมรกันเองในสม้ยพลพรต สิ่งเหล่านี้ถือว่าผิดศีลข้อที่สี่ไหม ถ้าเขียนบิดเบือนความจริง ศีลข้อนี้จึงดูเสมือนว่าทำได้ยากถ้าเปีนนักบริหาร นักปกครองนักประวตศาสตร์ ยกเว้นต้องเปีนนักบวชที่ถือธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดดักฟังในรถยนต์

Write a comment

Comments: 0